Teşvik Nedir?

teşvik Ar. teşv³®
a. (teşvi:ki) 1. İsteklendirme, özendirme
teşvik İng. incentive
Belirli bir iktisadi veya sosyal amaca ulaşabilmek için maddi destek ve hukuki kolaylıklar biçiminde verilen ödül. Güncel Türkçe Sözlük - BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004

 

Teşvik Kaynakları

-AB Hibe Fonları

-AR-GE Destekleri

-Belgelendirme destekleri

-D.İ.İ.B

-DTM Teşvikleri

-Egitim Destekleri

-E-Ticaret Destekleri

-H.İ.İ.B

-KOSGEB Destekleri

-Kültür Turizm Destekleri

-Marka Tescil Destekleri

-Pazar Araştırma Gezi Tes.

-T.T.G.V Destekleri

-Tarım ve Hayvancılık Teş.

-Turquality Destekleri

-V.R.H.İ.B

-Yatırım Teşvik Belgesi

-Yurt Dışı İnşaat Teşvikleri

-Yurt Dışı Mağaza Açma Des.

-Diğer

  

Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenebilmesi İçin Asgari Sabit Yatırım Tutarları Ne Kadardır?

- Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 200.000 Yeni Türk Lirası,

- Diğer yörelerde yapılacak yatırımlarda 400.000 Yeni Türk Lirası.

 

Başvuru Mercii Neresidir?

- Kredi tahsisi desteğinden yararlanabilecek yatırımlar dışındaki imalat ve tarımsal sanayi sektöründe yapılacak sabit yatırım tutarı 4.000.000 Yeni Türk Lirasını aşmayan yerli sermayeli yatırımlar için yatırımın yapılacağı ildeki sanayi odaları, o Diğer yatırımlar ile yabancı sermayeli yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı.

Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenebilmesi İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler Nelerdir?

- Yatırımı gerçekleştirecek şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri,

- Şirket kuruluşunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya örneği,

- Yatırım bilgi formu ve eki bilgi ve belgeler,

- Bütçeye irat kaydedilmek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki saymanlık hesabına yatırılan meblağa (Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 200 Yeni Türk Lirası, Diğer yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 Yeni Türk Lirası) ait makbuz.

 

Sağlanan Destekler Nelerdir?

- Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası,

- Katma Değer Vergisi istisnası,

- Bütçeden;

 

Araştırma-geliştirme yatırımları,

 

Çevre korumaya yönelik yatırımlar,

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yapılacak yatırımlar, Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamındaki illere ve gelişmiş yörelerden KÖY'lere ve özel amaçlı bölgelere taşınacak yatırımlar, için yatırım kredisi tahsisi, ile Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak imalat sanayi, tarımsal sanayi ve madencilik yatırımları için yatırım ve işletme kredisi tahsisi,

 

Kredilerin Vadesi Ne Kadardır?

Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamında tahsis edilecek krediler, 3 yıl ödemesiz toplam 6 yıl vadeli

Diğer yatırım kredileri 1 yıl ödemesiz toplam 5 yıl vadeli

İşletme kredileri 2 yıl vadeli

Kredilerin Faiz Oranı Nedir?

Yatırım kredileri için %20

İşletme kredileri için %30

http://www.hazine.gov.tr/mevzuat/yatirim_tesvik.htm

 

Gerekli Koşullar Nelerdir?

- İmalat ve Tarımsal Sanayi İşletmelerinde 250 kişiden az işçi çalıştırılması,

- İmalat ve Tarımsal Sanayi yatırımları için işletmelerin yasal defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine-teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamı net tutarının 950.000 Yeni Türk Lirasını aşmaması,

- Azami harcama tutarının 950.000 Yeni Türk Lirası olması.

 

Başvuru Mercii Nereleridir? Yatırımın Sektörüne Göre Değişir mi?

T. Kalkınma Bankası ve T.Halk Bankası ilgili şube ve birimleri.

- T.Kalkınma Bankası: Turizm, Eğitim, Sağlık, Tarımsal Sanayi sektörleri (Sadece anonim şirketlerin talepleri)

- T.Halk Bankası: İmalat Sanayi, Madencilik, Yazılım Geliştirme sektörleri (Turizm, eğitim, sağlık ve tarımsal sanayi yatırımlarında anonim şirket dışındaki diğer şirketlerin talepleri)

 

Sağlanan Destekler Nelerdir?

- Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası,

- Katma Değer Vergisi istisnası,

- Bütçe Kaynaklı işletme ve yatırım kredisi.

 

Kredilerin Vadesi Ne Kadardır?

- Yatırım kredilerinin faiz oranları; Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda %10,

Diğer yörelerde %15.

- İşletme kredilerine uygulanacak faiz oranı;

Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda %15,

Diğer yörelerde %25.

Kredilerin Faiz Oranı Nedir?

- Yatırım kredilerinde 1 yıl ödemesiz azami 4 yıl.

- işletme kredilerinde 2 yıl.

http://www.hazine.gov.tr/mevzuat/kobimevz.htm

 

Başvuru Mercii Nereleridir?

- Kanun kapsamı 36 il Valiliği nezrindeki Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri

 

Gerekli Koşullar Nelerdir?

- İmalat sanayi, madencilik, hayvancılık, seracılık, soğuk hava deposu, turizm, konaklama tesisi, eğitim ve sağlık alanlarında faaliyet gösterilmesi,

- İşletmelerin fiilen ve sürekli olarak asgari 10 işçi çalıştırmaları.

 

Hangi Belgeler Gerekmektedir?

- Bilgi Formu,

- Yeni kurulan işletmeler için şirket kuruluşuna yönelik TTSG, faaliyette olanlar için şirket kuruluşu ve en son TTSG,

- Verilen bilgilerin doğruluğuna ilişkin Taahhütname,

- Mevcut işletmeler için 2003 yılına ait II. dönem bordrosu,

- İmalat Sanayindeki tesislere yönelik kapasite raporu,

- Turizm-konaklama tesislerinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Turizm İşletme Belgesi, eğitim alanında faaliyet gösteren tesislerde Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma İzni, sağlık alanında faaliyet gösteren tesislerde Sağlık Bakanlığı Çalışma İzni,

- Elektrik Abone No elektrik enerjisi tüketimi değerlerinin gösterir fatura,

- Aktarım yapılacak T.C. Ziraat Bankası Şube adı ve Hesap No'su.

 

Sağlanan Destekler Nelerdir?

- Enerji Desteği (%20 ile %50 arası değişen oranlarda)

http://www.hazine.gov.tr/mevzuat/yatirim_tesvik.htm