Kredi Nedir?

Editör:Ayşegül ÖZDEMİR
Fr. crédit
a. ekon.
1. Borç ödemede güvenilir olma durumu
2. ekon. Ödünç alınan veya verilen mal, para
kredi İng. credit, loan
Para, mal veya para cinsinden bir değerin belirli bir vade ve koşulla geri alınmak üzere verilmesi.

 

TSKB Yatırım Kredileri

Dünya Bankası İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi

TSKB bu kredide aracı banka rolü oynamakta, krediyi ticari bankalar ve finansal kiralama şirketleri aracılığıyla kullandırmaktadır. Kapsamı;İhracatı olan Firmaların, kısa/orta vadeli işletme sermayesi ve yatırım kredisi ihtiyaçlarını sağlamak amaçlıdır. Kredi Tutarı; 300 milyon dolar, Kredi Vadesi, Ticari bankalar ve finansal kiralama şirketleri tarafından belirlenir. Bankalar: İş Bankası TSKB 2008-2013

 

Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji Kredisi

Dünya Bankası ile görüşmeler tamamlanmış olup kredi 30.07.2004 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kapsamı; Özel sektöre ait su, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretecek firmaların yatırım projelerine finansman sağlamak amaçlıdır. Kredi Tutarı Finansman tutarı toplam yatırım tutarının %50'sine kadar olup bir Firmaya en fazla 20 milyon $ kullandırılabilir. Kredi Vadesi, Vade yapısı projenin verimliliğine göre belirlenir. Bankalar: TSKB 150 Milyon Dolara Kadar. TKB 50 Milyon Dolara Kadardır. www.kalkinma.com.tr : Özel Sektör tarafından gerçekleştirilecek Yenilenebilir Kaynaklara dayalı enerji üretim yatırımları ve enerji verimliliği sağlayan yatırımların mal, hizmet, inşaat giderleri ve bunlara ilişkin danışmanlık hizmetlerinin finansmanıdır. Kimler Yararlanabilir: Proje konusu, “Yenilenebilir Enerji” ve "Enerji Verimliliği" tanımlarına uyan ve Türkiye Çevre Mevzuatı ile Dünya Bankası Çevre Politikasına uygun olan, ilgili Kurullarca getirilen düzenlemeler sonucu sahip olunması gereken tüm izin ve belgelere sahip olan yatırımcılar yararlanabilir. Kredi Limiti: En Fazla 50 Milyon USD’dır. Kredilendirme Oranı: En Fazla yatırım tutarının %75’idir. İstenilecek minimum öz kaynak oranı %15’tir. Vadesi: Değerlendirme sonucunda belirlenmektedir.

 

AYB Kredisi

Kapsamı; Özel sektöre ait imalat sanayi, tarıma dayalı sanayi, turizm ve hizmetler sektöründe faaliyet gösteren Firmaların Yatırım projelerine finansman sağlamak amaçlıdır. Kredi Tutarı, Finansman tutarı toplam Yatırım tutarının %50'sine kadar olup bir Firmaya en fazla 12,5 milyon Euro kullandırılabilir. Çalışan kişi sayısı 500 kişinin altında olmalıdır. Net sabit kıymetler 75 milyon $'in altında kalmalıdır. Yatırımların kişi başı gelir seviyesi Türkiye ortalamasının altında olan illerde gerçekleşmesi veya eğitim, sağlık sektörlerinde yapılması halinde 500 kişi şartı aranmaz. Kredi Vadesi, 2+5=7 yıl (ilk 2 yıl anapara ödemesiz) Bankalar: Vakıfbank, TKB, Halkbank,  www.kalkinma.com.tr : KOBİ’lerin yapacakları yatırımların yurt içi ve yurt dışı harcamalarının finansmanıdır. Kimler Yararlanabilir: Yatırım tutarı 25.000.000 EURO’yu aşmayan ve çalışan sayısı 250 kişiden az olan Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gerçekleştirecekleri yatırımlar ve yenilenebilir enerji projelerine ilişkin yatırımların finansmanında kullandırılacaktır. Kredi Limiti: En fazla 5.000.000.-EURO’dur. Kredilendirme Oranı ve Vadesi: Değerlendirme sonucunda belirlenmektedir.

  

AYB Çevre Kredisi

Kapsamı; Organize sanayi bölgeleri ve organize sanayi bölgeleri içinde veya dışında yer alan özel sektör kuruluşlarının, büyüklük kısıtlaması olmaksızın, endüstriyel kirliliği azaltmak için gerçekleştirdikleri Yatırımlarına finansman desteği sağlamak içindir. Kullandırılabilecek kredi miktarı toplam Yatırım tutarının %50'si olup, asgari Yatırım tutarı 500.000 Euro olmalı ve 25 milyon Euro'yu aşmamalıdır. Firmaların ISO 14000 Çevre Yönetim Standardı alabilmek için yapmış oldukları Yatırımlar veya enerji Yatırımları sonucu yapılması gereken çevre Yatırımları bu kredi kapsamda finanse edilebilmektedir. Kredi Kriteri, Çalışan sayısı kısıtlaması bulunmamaktadır. Kredi Vadesi 2+5=7 yıl (ilk 2 yıl anapara ödemesizdir.) Bankalar: Vakıfbank, TSKB

 

Avrupa Yatırım Bankası Küçük İşletmeler Aracılık Kredisi

TSKB bu kredide aracılık rolü oynayacak, krediyi ticari bankalar ve finansal kiralama şirketleri aracılığı ile kullandıracaktır. Bankalar ve finansal kiralama kuruluşları ile görüşmeler sürdürülmektedir. Kapsamı; Özel sektöre ait imalat sanayi, turizm ve hizmetler sektöründe faaliyet gösteren Firmaların Türkiye sınırları içerisindeki yatırım projelerine finansman sağlamak amaçlıdır. Firmaların çalışan sayısı 250’nin altında olmalıdır. Kredi Tutarı 150 milyon Euro, Kredi Vadesi, Ticari bankalar ve finansal kiralama şirketleri tarafından belirlenir. Banka: TSKB

 

KFW Alman Sanayileşme Fonu

Kapsamı; Özel sektöre ait imalat sanayi, tarıma dayalı sanayi, turizm ve hizmetler sektöründe faaliyet gösteren Firmaların Yatırım projelerine finansman sağlamak amaçlıdır. Kredi Kriteri, Finansman tutarı toplam Yatırım tutarının %50'sine kadardır. Çalışan kişi sayısı 500 kişinin altında, net sabit kıymetler 75 milyon $'in altında kalmalıdır. Kredi Vadesi 2+5=7 yıl (ilk 2 yıl anapara ödemesizdir.) Banka: TSKB, TKB

 

KFW Çevre Kredisi

Kapsamı; Endüstriyel kirliliği azaltma amacına yönelik olarak sanayi faaliyetler sonucu oluşan sıvı atıkların azaltılmasına yönelik Yatırımlar içindir. Kredi Kriteri, Kredi, KfW tarafından seçilen 58 ilde kullandırılacaktır. Projelerin toplam Yatırım tutarının %70'inin finansmanı için kullanılabilecek ve tutar firma bazında en fazla 2,5 milyon Euro olabilecektir. Kredi Vadesi 2+5=7 yıl (ilk 2 yıl anapara ödemesizdir.) Banka: TSKB

 

KFW KOBI Kredisi

TSKB bu kredide aracı banka rolü oynayacak ve krediyi hissedarı lan 3 ticari banka aracılığı ile kullandırılır. Kapsamı, Türkiye'nin KfW tarafından seçilen 51 ilde yer alan, imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBI'lerin Yatırım projelerinin ve/veya isletme sermayelerinin finansmanında kullanılacaktır. Kredi Kriteri Çalışan kişi sayısı 150 kişinin altında olmalıdır. Kredi Tutarı kredi genelinde ortalama 100.000 Euro olmak şartıyla en fazla 200.000 Euro olacaktır. Kredi Vadesi Ticari banka belirleyecektir. Bankalar: İşbank, Vakıfbank, Akbank

 

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Kredileri

Kapsamı; Özel sektöre ait imalat sanayi, tarıma dayalı sanayi, turizm ve hizmetler sektöründe faaliyet gösteren Firmaların Yatırım projelerine finansman sağlamak amaçlıdır. Kredi Kriteri, Finansman tutarı toplam Yatırım tutarının %50'sine kadar olup bir Firmaya en fazla 10 milyon Euro kullandırılabilir. Çalışan kişi sayısı 500 kişinin altında olmalıdır. Net sabit kıymetler 75 milyon doların altında kalmalıdır. Kredi Vadesi, 7 yıldır. Bankalar: TKB, TSKB, Halkbank, Vakıfbank

 

Fransız Kalkınma Ajansı

 Fransız kalkınma finansmanı kuruluşu olan Agence Française de Développement (AFD) arasında50 milyon Euro tutarında kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Kapsamı, Başta enerji, sağlık ve eğitim sektörlerinde olmak üzere tüm iktisadi sektörlerde faaliyet gösteren özel sektör KOBİ’lerinin yatırımlarına finansman sağlamak. Enerji, sağlık ve eğitim hariç; diğer sektörlerde yapılacak yatırımlarda çalışan kişi sayısı 500 kişinin altında olmalıdır. Net sabit kıymetler 75 milyon Euro’nun altında olmalıdır. Kredi Tutarı, Kullandırılabilecek kredi miktarı toplam yatırım tutarının azami %85’idir. Kredi Vadesi, 14 ile 6 yıl arasındadır. AFD’nin çoğunluk hisselerine sahip olduğu PROPARCO Finansbank ile 20 Milyon Euro, Garanti Leasing ile 7 Milyon Euro, TEB Leasing ile 5 Milyon Euro tutarlarında çeşitli krediler imzalamıştır. Banka: TSKB.

 

JBIC Kredisi

Kapsamı, Özel sektöre ait imalat sanayisi, tarıma dayalı sanayi, hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların projelerine finansman sağlamak amaçlıdır. JPY cinsinden kullandırılır. Kredi Kriteri, Çalışan sayısı 500 kişinin altında, net sabit kıymetler 75 milyon$'ın altında olduğu firmalara kullandırılır. Kredi Vadesi 1+5=6 yıldır. (ilk 1 yıl anapara ödemesiz) JBIC ile Yapı Kredi 14 Kasım 2012 tarihinde toplam 500 Milyon$ tutarında (Yenilenebilir Enerji Projelerinin Finansmanı için) 2 ayrı kredi anlaşması imzalamış. Banka: TSKB