KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli İşietmeleri Geliştirme ve Destekleme Dairesi İdare Başkanlığı

 

 KOSGEB Destekler:

-KOBİ Proje Destek Programı

-Tematik Proje Destek Programı

-İşbirliği Güçbirliği Destek Proğramı

-Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Proğramı

-Genel Destek Programı

-Girişimcilik Destek Programı

-Gelişen İşletmeler Piyasası Destek Proğramı

-Kredi Faiz Desteği

 

KOBİ Proje Destek Programı

Proğramın Amacı ve Gerekçesi

•İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

•KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

•İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

•Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

 

Program ve Proje Limitleri

Program Süresi

3 Yıl

 

Proje Süresi

6-24 ay(+12 ay)

 

Destek Üst Limiti

150.000 TL

 

Proje Destek Oranı

1. ve 2. Bölgelerde %50

3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

 

Desteklenecek Proje Konuları

•İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

 

Desteklenecek Proje Giderleri

•Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

•Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.

1, 2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

 

Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı

 

Uygulama Esasları

KOBİ Proje Destek Programı Uygulama Esasları

 

Başvuru Formları

KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu(www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

KOBİ Proje Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Raporu

KOBİ Proje Destek Programı Kurul Karar Formu

KOBİ Proje Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu (Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)

KOBİ Proje Destek Programı Tespit Tutanağı

KOBİ Proje Destek Programı Proje Faaliyetleri Değerlendirme Raporu

KOBİ Proje Destek Programı Proje Sonuç Raporu

KOBİ Proje Destek Programı Destek Ödeme Oluru

KOBİ Proje Destek Programı Gizlilik Taahhütnamesi

KOBİ Proje Destek Programı Taahhütnamesi

KOBİ Proje Destek Programı Kurul Üye Bilgi Formu

KOBİ Proje Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formu

KOBİ Proje Destek Programı Proje Değerlendirme Kriterleri Tablosu

KOBİ Proje Destek Programı Proje Revizyon Formu

 

Yardımcı Kılavuz

Proje Hazırlama Kılavuzu

 

Kullanıcı Klavuzu

KOBİ Proje Destek Programı Program ve Destek Başvuru Klavuzu