İş Yeri Açma Prosedürleri

Birinci Aşama : ÇED Olumlu / ÇED Gerekli Değildir Kararı

İnşaata başlamadan , yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan bir rapordur. Bakanlık ve/veya İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden CED Gerekli Değildir ve/veya kapsam dışı yazısı alınması için OSB Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunulacak( Dilekçe örneği Ek.1’de verilmiştir.)

*İAÇRİY.Madde 19 :Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer.

 

İkinci Aşama: Deneme İzni
Tesise, deneme üretimi için makineler gelmeye başladığında üretime başlamadan önce alınması gereken bir belgedir. ( Dilekçe örneği Ek.2’de verilmiştir.) Yapı Kullanım İzin Belgesi alındıktan sonra Deneme İzin belgesi verilmektedir.
*İAÇRİY,Madde 20- Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi 1 (bir) yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilir. Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer.

 

Üçüncü Aşama: Açılma Ruhsatı
Tesis faaliyete geçtikten ve aşağıda belirtilen izin ve belgeleri tamamladıktan sonra Açılma Ruhsatı alınacaktır.
1. Başvuru formu (Ek.4)
2. Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı ( OSB’den)
3. Bağlantı İzni ( OSB’den)
4. Çevre İzni ( Çevre ve Orman Bakanlığı / İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)
- İl uygunluk yazısı-

- Geçici faaliyet belgesi
- Çevre izni
5. İşletme belgesi( Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak. Bölge Müd.)
6. İtfaiye muayene raporu ( B.şehir Beld. Bşk. İtfaiye Müd.)
7. Sorumlu müdür sözleşmesi
8. Yapı kullanım izin belgesi ( OSB’den)
*İAÇRİY, Madde 25- Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur.