Hibe Nedir?

hibe Ar. hibe
a. Bağış.
bağış, bağışlama, ~ akdi: bağış, bağışlama sözleşmesi. ~ eden: bağışlayan. ~ edilen: bağışlanan. ~ va'di: bağışlama sözvermesi. BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü 1966 bk. bağış Güncel Türkçe Sözlük - BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004

 

Hibe Kobi AR-GE başlangış destek proğramı

Programın Amacı

KOBİ’ler için Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, KOBİ’leri Ar-Ge projesi yaptırmaya özendirmek için bu firmalar tarafından sunulan ilk iki projenin geri ödemesiz olarak desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Yatırım Destek Miktarı

Destek Tipi: Geri Ödemesiz Hibe

Destek Üst Limiti ve Oranı:

400.000-YTL’lik toplam bütçenin 300.000 YTL si desteklenmektedir.(Destek oranı % 75 i geçemez)

Programda uygulanan proje destek süresi

Destekleme süresi proje bazında en çok 18 aydır.

 

Programa Başvuru Zamanı

Programa başvuru zamanı için bir sınırlama yoktur. Fiilen başlatılmış bir proje için de başvuru yapılabilir. Destek kararı verilen projelerde, başvurunun yapıldığı tarihten en fazla üç ay öncesine kadar olan harcamalar kabul edilir. Bu durumda proje destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinden üç ay önceki ayın ilk günü olarak alınır.

 

Programa kimler başvurabilir?

250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon YTL’den az olan bütün işletmeler başvurabilir. Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır.

 

Programda Desteklenecek Giderler

Personel giderleri.

Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri.

Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri;

Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri.

Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

 

Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir.

 

Malzeme ve sarf giderleri.

 

Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Proğramı

Programın amacı

Yatırım Destek Miktarı

Destek Üst Limiti ve Oranı: TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı başlığı altında %60’a varan oranlarda hibe desteği sağlanmaktadır. Proje bütçesi büyüklüğü sınırlı değildir.

 

Programda uygulanan proje destek süresi

Programa Başvuru Zamanı

 

Programa kimler başvurabilir?

Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye’de yerleşik tüm işletmeler proje başvurusunda bulunabilir.

 

Programda Desteklenecek Giderler

-Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin,yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

-Destekten yararlanabilecek Ar-Ge projesinin aşağıdaki faaliyet aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir:

-Ar-ge projesi kapsamında yer alan makine, ekipman, hammadde, kalıp, yazılım, yayın, analiz, danışmanlık giderleri desteklenmektedir.

-Kavram geliştirme,

-Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,

-Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar,

-Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları,

-Prototip üretimi,pilot tesisin kurulması,

-Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,

-Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri destek kapsamındadır.

 

  Kalkınma Ajansları:

- Ahiler Kalkınma Ajansı AHİKA

- Ankara Kalkınma Ajansı

- Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı BAKA

- Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı BAKKA

- Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı BEBKA

- Çukurova Kalkınma Ajansı CKA

- Dicle Kalkınma Ajansı DİKA

- Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı DOĞAKA

- Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı DAKA

- Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı DOKA

- Doğu Marmara Kalkınma Ajansı MARKA

- Fırat Kalkınma Ajansı FKA

- Güney Ege Kalkınma Ajansı GEKA

- Güney Marmara Kalkınma Ajansı GMKA

- İpekyolu Kalkınma Ajansı İKA

- İstanbul Kalkınma Ajansı, İSTKA

- İzmir Kalkınma Ajansı İZKA

- Karacadağ Kalkınma Ajansı

- Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı KUZKA

- Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı KUDAKA

- Mevlana Kalkınma Ajansı MEVKA

- Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ORAN

- Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı OKA

- Serhat Kalkınma Ajansı SERKA

- Trakya Kalkınma Ajansı

- Zafer Kalkınma Ajansı